Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez ELIKS Audytorską Sp. z o.o.  z siedzibą we Wrocławiu

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest ELIKS Audytorska Sp. z o.o.  z siedzibą we Wrocławiu, ul. Sokolnicza 34 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 000078234, posiadającą numer NIP 8960001994 i REGON 001384617 (ELIKS Audytorska Sp. z o.o. ).
 2. Zapytania lub żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych przez ELIKS Audytorską Sp. z o.o. prosimy kierować zgodnie z podanymi poniżej danymi kontaktowymi:
  ELIKS Audytorska Sp. z o.o.
  ul. Sokolnicza 34
  53-660 Wrocław
  biuro@eliks.com.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu wykonywania umowy lub zamówienia pomiędzy ELIKS Audytorską Sp. z o.o. , a innym podmiotem [Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO].
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów lub do dnia uwzględnienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO.
 5. W przypadku wskazania Twojej osoby do kontaktów przez pracodawcę lub inny podmiot, Twoje dane mogą być przetwarzane w celu wykonania i rozliczenia umowy lub zamówienia zawartej pomiędzy ELIKS Audytorską Sp. z o.o., a Twoim pracodawcą lub tym innym podmiotem. Przetwarzanie danych będzie w takim wypadku obejmowało bieżące kontakty związane z realizacją takiej umowy lub zamówienia, sporządzenie i archiwizację dokumentacji z wykonania umowy lub zamówienia oraz dochodzenie roszczeń lub obronę przed roszczeniami drugiej strony.
 6. Przetwarzanie Twoich danych będzie w takim wypadku podejmowane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest ochrona praw, wykonanie zawartych umów i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia.
 7. Jako Administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
  Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego Administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
 8. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez ELIKS Audytorską Sp. z o.o.  stanowi dokument o wyłącznie informacyjnym charakterze i nie można z niej wywodzić szczególnych praw lub roszczeń. W celu uniknięcia wątpliwości, niniejsza Informacja nie stanowi oferty, ani przyrzeczenia publicznego i nie może być traktowana jako źródło dodatkowych zobowiązań umownych.

Z poważaniem

Zespół ELIKS Audytorska Sp. z o.o.

Scroll to Top