REGULAMIN KONFERENCJI „V Ogólnopolska Konferencja Księgowych, Biur Rachunkowych i Przedsiębiorców KONEL”,
10 października 2024 roku, www.konferencjakonel.eu

1. Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie wobec Uczestników konferencji, której podmiotem organizującym jest firma ELIKS Audytorska Spółka z o.o. Audyt, Księgowość, Doradztwo, z siedzibą we Wrocławiu, ulica Sokolnicza 34, 53-660 Wrocław, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000078234, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 101 000 PLN, NIP 896-000-19-94, zwaną dalej Organizatorem.
2. Konferencja organizowana jest w trybie stacjonarnym.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie Konferencji i zobowiązuje się do publikacji na stronie internetowej Konferencji aktualnej informacji.
4. Odpłatne uczestnictwo w Konferencji upoważnia Uczestnika do:
A. udziału w wydarzeniu
5. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z zawarciem umowy z Organizatorem zgodnie z niniejszym Regulaminem. Oznacza także akceptację niniejszego Regulaminu a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszystkich innych ustaleń między Uczestnikiem a Organizatorem. Powoduje również powstanie obowiązku dokonania płatności za zamówiony bilet.
6. Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej na jeden dzień przed datą Konferencji.
7. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia przyjmowania zgłoszeń uczestnictwa w przypadku wyczerpania miejsc na Konferencję.
8. Uczestnik zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikającej z wprowadzenia do formularza rejestracyjnego błędnych danych Uczestnika.
10. Uczestnik jest zobowiązany do dokonania opłaty związanej z udziałem w Konferencji zgodnie z cenami zawartymi na stronie internetowej Konferencji.
11. Z racji organizacji wydarzenia w konkretnym terminie, zgodnie z art.27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Organizator zastrzega sobie brak możliwości zwrotu zakupionego biletu.
12. W przypadku odwołania wydarzenia Organizator zwraca pełną kwotę zakupu biletu.
13. Możliwe jest dokonanie płatności przelewem na konto Organizatora lub za pośrednictwem płatności online.
14. W przypadku odwołania wydarzenia Organizator zwraca pełną kwotę zakupu biletu.
15. W sprawach reklamacyjnych należy kontaktować się drogą mailową na adres rejestracjakonel@eliks.com.pl
16. W momencie zakupu biletu Organizator rozpoczyna przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.
17. Każda dokonana płatność tj. zakupu biletu jest rozliczana na podstawie faktury VAT przesłanej automatycznie po zaksięgowaniu płatności. Organizator jest płatnikiem VAT.
18. Wejście na konferencję  na podstawie listy obecności sporządzonej przez organizatora na podstawie zgłoszeń uczestników.
19. Uczestnik może przekazać bilet osobie trzeciej, jedynie pod warunkiem zgłoszenia tego faktu Organizatorowi najpóźniej do dnia 04 października 2024r.
20. Dane osobowe Uczestników przechowywane są w czasie korzystania z serwisu oraz po tym terminie w zakresie niezbędnym do rozliczenia transakcji oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za zakupione produkty lub usługi.
21. Za zgodą użytkownika zebrane informacje mogą być gromadzone w jednej lub wielu bazach danych bezpośrednio lub pośrednio utrzymywanych przez administratora Organizatora oraz podmiotów trzecich współpracujących z Organizatorem w ramach konkretnej Konferencji.
22. Administrator podejmuje wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa zgodne z powszechnie przyjętymi zasadami służącymi ochronie poufności informacji.
23. Użytkownicy mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Usunięcie konta użytkownika z serwisu wymaga bezpośredniego kontaktu z Organizatorem i przesłania stosownej prośby na adres e-mail: rejestracjakonel@eliks.com.pl
24. Organizator informuje, że podczas Konferencji będzie prowadzona rejestracja audiowizualna (nagrywanie) i dokumentacja fotograficzna przebiegu Konferencji z udziałem jej Uczestników. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż przez udział w Konferencji wyraża na rzecz Organizatora nieodwołalną zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora lub przez inne osoby działające na jego zlecenie lub wywodzące od niego prawa, swojego wizerunku zarejestrowanego podczas Konferencji w sposób wskazany powyżej oraz na zwielokrotnianie tego wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, jego rozpowszechnianie oraz publikowanie, także wraz z wizerunkami innych osób utrwalonymi w sposób wskazany wyżej, we wszelkich materiałach służących promocji reklamie i marketingowi Organizatora, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych oraz za pośrednictwem dowolnego nośnika i medium (w szczególności prasy, telewizji naziemnej i satelitarnej, Internetu – w tym na portalach społecznościowych – oraz wydruku).
25. Organizator zastrzega sobie prawo – w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych – do odwołania lub przełożenia Konferencji.
26. Koszt przejazdu na Konferencję Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
27. Organizator nie zapewnia zakwaterowania uczestnikom Konferencji.
28. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy i uchybienia poczty oraz operatorów sieci internetowych i wynikłe z nich opóźnienia lub nieprawidłowości w przebiegu procesu rejestracji zgłoszeń do udziału w Konferencji.
29. Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i p.poż obowiązujących na terenie obiektu, w którym organizowana jest Konferencja oraz do stosowania się w tym zakresie do poleceń wydawanych przez Organizatora.
30. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją.
31. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
32. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian bądź uzupełnienia warunków niniejszego Regulaminu.

Scroll to Top