REGULAMIN KONFERENCJI „III Ogólnopolska Konferencja Księgowych, Biur Rachunkowych i Przedsiębiorców KONEL”,
12 października 2021 roku, www.konferencjakonel.eu

1. Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie wobec Uczestników konferencji, której podmiotem organizującym jest firma ELIKS Audytorska Spółka z o.o. Audyt, Księgowość, Doradztwo, z siedzibą we Wrocławiu, ulica Sokolnicza 34, 53-660 Wrocław, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000078234, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 85 000 PLN, NIP 896-000-19-94, zwaną dalej Organizatorem.
2. Konferencja organizowana jest w trybie online
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie Konferencji i zobowiązuje się do publikacji na stronie internetowej Konferencji aktualnej informacji.
4. Odpłatne uczestnictwo w Konferencji upoważnia Uczestnika do:
A. udziału w wydarzeniu
5. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z zawarciem umowy z Organizatorem zgodnie z niniejszym Regulaminem. Oznacza także akceptację niniejszego Regulaminu a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszystkich innych ustaleń między Uczestnikiem a Organizatorem. Powoduje również powstanie obowiązku dokonania płatności za zamówiony bilet.
6. Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej na jeden dzień przed datą Konferencji.
7. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia przyjmowania zgłoszeń uczestnictwa w przypadku wyczerpania miejsc na Konferencję.
8. Uczestnik zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikającej z wprowadzenia do formularza rejestracyjnego błędnych danych Uczestnika.
10. Even more details tend to be offered by 400% casino bonus. Uczestnik jest zobowiązany do dokonania opłaty związanej z udziałem w Konferencji zgodnie z cenami zawartymi na stronie internetowej Konferencji.
11. Z racji organizacji wydarzenia w konkretnym terminie, zgodnie z art.27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Organizator zastrzega sobie brak możliwości zwrotu zakupionego biletu.
12. W przypadku odwołania wydarzenia Organizator zwraca pełną kwotę zakupu biletu.
13. Możliwe jest dokonanie płatności przelewem na konto Organizatora lub za pośrednictwem płatności online.
14. W przypadku odwołania wydarzenia Organizator zwraca pełną kwotę zakupu biletu.
15. W sprawach reklamacyjnych należy kontaktować się drogą mailową na adres rejestracjakonel@eliks.com.pl
16. W momencie zakupu biletu Organizator rozpoczyna przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.
17. Każda dokonana płatność tj. zakupu biletu jest rozliczana na podstawie faktury VAT przesłanej automatycznie po zaksięgowaniu płatności. Organizator jest płatnikiem VAT.
18. Otrzymany bilet w formie elektronicznej lub papierowej należy posiadać celem rejestracji  w dniu wydarzenia.
19. Uczestnik może przekazać bilet osobie trzeciej, jedynie pod warunkiem zgłoszenia tego faktu Organizatorowi najpóźniej do dnia 15 września 2019r.
20. Dane osobowe Uczestników przechowywane są w czasie korzystania z serwisu oraz po tym terminie w zakresie niezbędnym do rozliczenia transakcji oraz dochodzenia roszczenń z tytułu płatności za zakupione produkty lub usługi.
21. Za zgodą użytkownika zebrane informacje mogą być gromadzone w jednej lub wielu bazach danych bezposśrednio lub posśrednio utrzymywanych przez administratora Organizatora oraz podmiotów trzecich współpracujących z Organizatorem w ramach konkretnej Konferencji.
22. Administrator podejmuje wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa zgodne z powszechnie przyjętymi zasadami służącymi ochronie poufności informacji.
23. Użytkownicy mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Usunięcie konta użytkownika z serwisu wymaga bezpośredniego kontaktu z Organizatorem i przesłania stosownej prośby na adres e-mail: rejestracjakonel@eliks.com.pl
24. Organizator informuje, że podczas Konferencji będzie prowadzona rejestracja audiowizualna (nagrywanie) i dokumentacja fotograficzna przebiegu Konferencji z udziałem jej Uczestników. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż przez udział w Konferencji wyraża na rzecz Organizatora nieodwołalną zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora lub przez inne osoby działające na jego zlecenie lub wywodzące od niego prawa, swojego wizerunku zarejestrowanego podczas Konferencji w sposób wskazany powyżej oraz na zwielokrotnianie tego wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, jego rozpowszechnianie oraz publikowanie, także wraz z wizerunkami innych osób utrwalonymi w sposób wskazany wyżej, we wszelkich materiałach służących promocji reklamie i marketingowi Organizatora, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych oraz za pośrednictwem dowolnego nośnika i medium (w szczególności prasy, telewizji naziemnej i satelitarnej, Internetu – w tym na portalach społecznościowych – oraz wydruku).
25. Organizator zastrzega sobie prawo – w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych – do odwołania lub przełożenia Konferencji.
26. Koszt przejazdu na Konferencję Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
27. Organizator nie zapewnia zakwaterowania uczestnikom Konferencji.
28. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy i uchybienia poczty oraz operatorów sieci internetowych i wynikłe z nich opóźnienia lub nieprawidłowości w przebiegu procesu rejestracji zgłoszeń do udziału w Konferencji.
29. Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i p.poż obowiązujących na terenie obiektu, w którym organizowana jest Konferencja oraz do stosowania się w tym zakresie do poleceń wydawanych przez Organizatora.
30. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją.
31. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
32. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian bądź uzupełnienia warunków niniejszego Regulaminu.